Nadzór archeologiczny

Najczęściej spotykaną i najmniej kosztowną formą badań archeologicznych przy inwestycjach budowlanych jest nadzór archeologiczny.

Ta forma badań nakładana jest w sytuacji kiedy inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego lub w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Polega ona na obserwacji przez archeologa prac ziemnych takich jak:

  • odhumusowanie terenu budowy
  • karczowanie terenu inwestycji
  • formowanie wykopów technologicznych pod fundamenty lub instalacje elektryczne, telekomunikacyjne lub wodne i kanalizacyjne
  • korytowanie terenu pod inwestycje drogowe
  • prace rozbiórkowe

Nadzór archeologiczny ma na celu upewnienie się czy w trakcie prac ziemnych nie ulegną zniszczeniu historyczne nawarstwienia osadnicze, obiekty archeologiczne lub ruchomy materiał zabytkowy.

W trakcie nadzoru archeolog prowadzi dokumentację fotograficzną wykonywanych czynności i jeśli nie natrafi na materiał zabytkowy sporządza sprawozdanie, którego kopię przekazuje do Wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków i do Inwestora jako potwierdzenie spełnienia wymaganego w decyzji budowlanej punktu, koniecznego do końcowego odbioru inwestycji.

Choć w przypadku niewielkich powierzchniowo inwestycji zdarza się to niezwykle rzadko trzeba mieć świadomość, że w trakcie nadzoru istnieje ryzyko natrafienia na materiał zabytkowy. W takiej sytuacji powiadamiany jest Wojewódzki Konserwator Zabytków, który po oględzinach decyduje o ewentualnej zmianie formy badań na wykopaliskowe.