Wykopaliska archeologiczne

Jeśli Twoja inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego lub jeśli w trakcie nadzoru archeologicznego natrafiono na materiał zabytkowy zobowiązany będziesz do przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych.

Prace wykopaliskowe to najbardziej złożona forma badań obejmująca kompleksowe przygotowanie terenu badań, eksplorację obiektów oraz zabezpieczenie i opracowanie materiału zabytkowego.

Zazwyczaj poprzedzają one rozpoczęcie prac budowlanych ale prowadzone są tylko w obrębie obszaru planowanej zabudowy. Oznacza to, że badaniom podlega tylko ta część działki na której planowane są prace ziemne/ingerencja w grunt.

Główne czynności wchodzące w skład badań wykopaliskowych to:

  • odhumusowanie terenu budowy
  • ręczne doczyszczenie powierzchni wykopu
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz rysunkowej prowadzonych prac
  • ręczna eksploracja nawarstwień kulturowych oraz obiektów archeologicznych
  • zebranie oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych
  • pobranie próbek gleby, drewna itp. do przeprowadzenia specjalistycznych analiz
  • konserwacja zabytków
  • sporządzenie sprawozdania oraz opracowanie wyników badań pod kątem kulturowo – chronologicznym

Bardzo ważną różnicą pomiędzy nadzorem archeologicznym, a badaniami wykopaliskowymi jest konieczność przeprowadzenia konserwatorskiego odbioru badań archeologicznych. Na podstawie oględzin wykopu oraz dokumentacji terenowej wojewódzki konserwator zabytków sporządza protokół odbioru prac terenowych na podstawie którego można rozpocząć prace budowlane.